12 ноември 2011

Удоволствията като знак


Удоволствията, които дотогава се крадяха и криеха, сега можеха да се купят и открито да се показват, а това увеличаваше привлекателността им, и броят на онези, които ги търсеха.

Иво Андрич, Мостът на Дрина


И така до днешния ден, в който удоволствията са останали единствено самореферентен знак, който бива показван и демонстриран; знак, чието първично означаемо (денотат) е отсъствие.