24 септември 2016

Роджър Скрътън против натурализма и вулгарния атеизъм


Това, което следва, са думи на английския философ Роджър Скрътън, като част от събитие посветено на дебата с "новите атеисти". Тъй като думите са  достъпно казани, уместни, точни и добре изречени, направих си труда да ги сваля от видеото и преведа, като отдолу прилагам текста на английския оригинал."Мисля, че има нещо дълбоко в човешката природа, което има нужда от това (чувството за святост). Хората се нуждаят от това да гледат на живота като притежаващ този свещен аспект. Защото без него няма отговор на въпроса Защо съм тук? Защо съществувам?  Защо си ти тук? Защо съм във връзка с теб?
Ако сме просто обекти в един свят от обекти, тогава това чувство за смисъла на нашия живот изчезва. Струва ми се, че в крайна сметка нашето чувство за святост е свързано с признанието, че ние не сме просто обекти в един свят от обекти. Ние сме субекти в отношение един към друг и това отношение ни поставя по някакъв начин извън природния/естествения ред.
Това е откровение, с което ние сме дарени в съобщност с други и това е едно от основанията за това, че общностите инстинктивно се обръщат към понятието за трансцендентното. Аз не казвам, че подобно понятие е лесно да бъде обосновано, но е много трудно да живеем истински живот без него."

Роджър Скрътън"I think that there is something deep in human nature that needs this. People need to see life as having that sacred aspect. Because without it there isn't an answer to the question Why am I here? Why do I exist? Why are you here? Why am I in relation to you? 
If we are simply objects in the world of objects then that sense of meaning of our own life disappears. I think that in the end our sense of the sacred is connected with our recognition that we are not just objects in a world of objects. We are subjects in relation to each other and that relation sets us someway outside the natural order. This is a revelation that we are granted in community and that's one reason that communities turn instinctively towards a concept of the transcendental. I don't say that is easy to justify that concept, but it is very difficult to live a proper life without it."

Roger Scruton